­

Vi arbejder ud fra værdierne faglighed, anerkendelse, udvikling og samarbejde. Vores forståelse og begrundelse for disse værdier er følgende:

grafik vaerdiFaglighed:
Støttekontaktgruppen er en dynamisk og ressourcestærk gruppe med en bred faglighed, således at vi kan påtage os et bredt spektrum af opgaver. Til sikring af en kontinuerlig faglig kompetenceudvikling gennem sparring, supervision, kurser og temadage.

I vores botilbud tager de pædagogiske metoder udspring i KRAP, der er et velafprøvet pædagogisk koncept, som udspringer af mange års praksis-erfaring. Gennem en kognitiv indfaldsvinkel vil vi støtte til udvikling af forskellige kompetencer, og bedre selvværd. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.

Anerkendelse:
Med en anerkende tilgang til borgeren, tager vi udgangspunkt i det menneske, som vi møder. Vi har i vores arbejde fokus på borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder og betragter borgeren som eksperten i eget liv. Med borgeren i centrum ser vi således bag om den enkelte borgers eventuelle handicap og diagnoser.
Vi respektere borgerens egne holdninger. Vi er anerkendende og lydhør og betragter borgeren som en aktiv medspiller. Vi arbejder ud fra en opfattelse af borgeren som en selvstændig person med evne til at træffe egne valg og beslutninger samt ønske om at handle ansvarsfuldt i forhold til eget liv. Målet for vores arbejde er at støtte borgeren i at fremme denne selvstændighed.

Udvikling:
Ud fra ovenstående anerkendende tilgang er vi, i Støttekontaktgruppen, overbevist om, at vi vil kunne støtte og fremme den enkelte borgers udvikling.
Vi har i vores arbejde primært fokus på at fremme den enkelte borgers ressourcer. Vi støtter borgeren i at udvikle sig til at blive så selvhjulpen og selvforvaltende som muligt og ser det således som vores hovedopgave at støtte borgeren i at kunne mestre eget liv og eventuelle handicap.

Samarbejde:
I Støttekontaktgruppen arbejder vi ud fra en overbevisning om, at en positiv udvikling og fastholdelse heraf er betinget af et gensidigt samarbejde mellem borgeren, Støttekontaktgruppens konsulent og sagsbehandleren.
Vi vægter derfor et tæt samarbejde og kommunikation mellem borgeren, sagsbehandlere og andre offentlige instanser så som læger, jobcenter, psykiatere mm. højt.

Mål:
I Støttekontaktgruppen arbejder vi efter tydelige mål, som er beskrevet i bevillingen, som vi modtager på den enkelte borger. Vi opfatter det som et vigtigt ansvar kontinuerligt at afstemme med sagsbehandleren, hvorvidt borgerens bevilling/handleplan fortsat stemmer overens med de behov, som borgeren reelt har. Vi prioriterer ligeledes dokumentation højt i form af statusrapporter og situationsbeskrivelser.

 

 

­

© Støttekontaktgruppen 2017 • Senest opdateret 16.- 11. 2019 • produceret af birchs.dk